Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – både i det offentlige og blant enkelte godkjente private virksomheter.

Fritt behandlingsvalg innebærer også at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra de private gjennom anbud, og at de offentlige sykehusene ikke lenger har begrensninger på hvor mange pasienter de kan behandle. 

Ordningen er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i spesialisthelsetjenesteloven, og er presisert nærmere i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Med bakgrunn i forskriften er det etablert en godkjenningsordning, der private virksomheter som oppfyller visse krav kan levere definerte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten.

HELFO er ansvarlig for å godkjenne og følge opp disse virksomhetene som ønsker å bli såkalte leverandører med godkjenning – heretter kalt FBV-leverandører.

Godkjenning av virksomheter

I første omgang er døgnbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfattet av fritt behandlingsvalg. Også en rekke somatiske tjenester er inkludert fra start. Oversikt over spesialisthelsetjenestene som er inkludert i ordningen finnes i forskriften § 11.

Virksomheter som faller utenfor ordningen

Forskriften gjelder ikke

  • de private ideelle sykehusene: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Hospitalet Betanien i Bergen, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss 
  • privatpraktiserende lege- og psykologspesialister som har driftsavtale med regionalt helseforetak

«Velg behandlingssted»

Når en virksomhet er godkjent som FBV-leverandør, vil den bli presentert på «Velg behandlingssted» på helsenorge.no. Der kan pasienter orientere seg om behandlingssteder og ventetider.  

«Velg behandlingssted» viser forventede ventetider til om lag 200 undersøkelser og behandlinger ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og FBV-leverandører. 

Alle behandlingssteder som omfattes av fritt behandlingsvalg har selv ansvar for å fremskaffe og kvalitetssikre datagrunnlaget som informasjonstjenesten baseres på.

Det er bare pasienter som er gitt rettigheter til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten som kan motta behandling. Rettighetsvurderinger kan gjøres av helseforetak eller en av helsetjenesteleverandørene helseforetaket har avtale med.  Disse leverandørene kalles avtaleinstitusjoner med delegert vurderingsrett. 

FBV-leverandøren må avklare i forkant av utredning eller behandling at det er gjort en rettighetsvurdering. Det er behandlingsstedet som har ansvaret for henvisningen som kan opplyse om dette. Dersom det ikke foreligger noen rettighetsvurdering, må FBV-leverandøren returnere henvisningen til henviser, eller viderehenvise pasienten direkte til en instans med vurderingsrett.