Fysioterapiavdelingen

Volvat tilbyr fysioterapi i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Hamar. Vi er til sammen 17 fysioterapeuter, hvorav tre manuellterapeuter og tre psykomotorikere.

Volvats to fysioterapiavdelinger i Oslo (Majorstuen og Sentrum) består av 13 offentlig godkjente fysioterapeuter utdannet i Norge der to er Manuellterapeuter og to er Psykomotorikere.

Alle våre fysioterapeuter jobber  med arbeidsrelaterte skader og problemstillinger, aktivitets- og idrettsskader, akuttskader, overbelastningsskader og kroniske smerter.

Volvats Fysioterapiavdelings  grunnleggende arbeidsmetode:
Arbeidsmetoden hos fysioterapeutene ved Volvat  har en undersøkelses- og behandlingstilnærming med basis i mensendieck-prinsippene.
Det vil si at vi har en aktiv og pedagogisk vinkling med fokus på hvordan pasienten selv kan ta vare på kroppen sin i arbeid, trening og fritid.

Vår tilnærming baseres på et samspill mellom følgende hovedelementer:

Helhetlig tilnærming
Årsakene til muskel – og skjelettplager kan være mange og sammensatte. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærming i undersøkelse og behandling som fokuserer på samspillet mellom både fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Pedagogisk tilnærming
Vi ønsker en aktiv deltakelse fra  pasienten. En pedagogisk tilnærming har som mål å gi økt forståelse av mulige både årsakssammenhenger, behandlingstiltak og hvordan pasienten selv kan delta aktivt for å oppnå bedring og forebygge senere plager. Forskning viser at økt innsikt i årsakssammenhenger og behandlingstiltak både kan bedre funksjon og redusere smerte.

Aktiv rehabilitering
Aktive øvelser og bevegelser er ofte sentralt i reduksjon av smerte og korrigering av feilfunksjon i muskel – og skjelettsystemet. Det er ikke uvanlig at skader og smerter over tid resulterer i inaktivitet og et uheldig bevegelsesmønster. Aktive øvelser er ofte nødvendig for å lære seg en mer hensiktsmessig måte å bevege seg på.

Manuelle teknikker
Aktive øvelser integreres med forskjellige manuelle grep og teknikker for å påvirke både muskler, ledd, nerver og pust. En behandling varer i henholdsvis 30, 40 eller 60 minutter.

Fysioterapeuten er sammen med pasienten under hele behandlingen. Vi behandler kun en om gangen og all behandling foregår i separate behandlingsrom.

Kvalitet:
Fysioterapiavdelingen stiller store krav til faglig oppdatering og utvikling gjennom fagklinikker 1-2 ggr i måneden, krav til deltakelse i tverrfaglige møter, deltakelse
på flere operasjoner i året, krav til lesing av 3 artiikler i måneden sendt ut av faglig leder. Fysioterapeutene får dekket en sum til kurs  og det stilles krav om foredrag/informasjon om kurset på fagklinikkene. Volvats fysioterapiavdeling har et godt faglig renommé blant fysioterapeuter, leger og pasienter.

Tverrfaglig samarbeid:
Volvats Fysioterapiavdelinger har et helt unikt tverrfaglig samarbeid med leger, behandlere og spesialister, som de færreste fysioterapeuter og pasienter opplever.
Fysioterapiavdelingen på Ortopedisk seksjon  jobber tett med ortopedene rundt vurdering /kartlegging, konservativ behandling, postoperativt, oppfølging (opptrening / rehab/ kontrolltime) etter operasjon.

Faggruppene benytter seg daglig av hverandre for å gi pasienten de beste behandlingstilbud, dette takseres ikke ekstra men inkluderes i behandlingen.

Fysioterapiavdelingen på Allmennavdelingen jobber tett med allmennlegene, barnelegene og legene fra skadelegevakten. Det er kort vei (og kort tid) for å gi pasienten riktig behandling, henvisning til rtg/lab etc.

Fysioterapiavdelingen har jevnlige tverrfaglige møter med allmennavdelingen og ortopedisk seksjon.

Alle fysioterapeutene jobber til daglig i tett samarbeid med leger og spesialister for å gi  pasientene riktig behandling, kort behandlingsfrekvens  og best mulig resultater.

Annet:
Våre manuellterapeuter har sykemeldings og henvisningsrett til Rtg/MR. 
Volvats fysioterapiavdelinger har  trenings/rehab avdeling på nesten alle sentre(se hver enkelt senters presentasjon.

Volvats fysioterapiavdeling i Oslo har over 40 mensendieck-grupper i uken. Mensendieck trening er bevisstgjørende trening der den enkelte deltaker selv lærer å bruke kroppen hensiktsmessig, og ta ansvar for egen kropp i arbeid, trening og fritid. Altså samme fokus som i behandling.

Volvats Fysioterapiavdelinger tilbyr Learn by Motion, som er et internettbasert animert øvelsesprogram som varsles via e- post og mobile iPhone og iPad plattformer.
Verktøyet benyttes ved konservativ behandling og som oppfølgingsregime etter operasjon (i samråd med operatør). Dette er med på å redusere behovet for behandling og få pasienten raskere frisk.

Velkommen til Volvats Fysioterapiavdeling i Oslo!

 Bestill time her