Hva er kliniske studier?

​​Kliniske studier utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Hva studien innebærer for deg, hva forskerne undersøker, hvordan undersøkelser og oppfølging gjennomføres og hvor lenge de varer, varierer fra studie til studie.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Disse kriteriene kan for eksempel være din(e):

  • diagnose
  • alder
  • prøveresultater, som blodprøveverdier
  • tidligere sykdommer
  • nåværende medisiner

Slike kriterier er viktige for din sikkerhet, og for å sikre at dataene og resultatene som samles inn er sammenlignbare og kan gi svar på de spørsmålene som blir stilt i studien.

I Randomiserte studier vil du få tildelt behandlingstype basert på loddtrekning. Hensikten er vanligvis å sammenlikne den utprøvende behandlingen med den best tilgjengelige rutinebehandlingen, det vil si den du ville ha fått hvis du ikke deltok i studien.

Du får tett oppfølging av lege og sykepleier som er ansvarlig for studien. Om den nye behandlingsmetoden ikke hjelper for deg, kan resultatene fra studien likevel hjelpe andre pasienter med samme sykdom – en gang i fremtiden.

Alle medisinske forskningsprosjekter som involverer mennesker, biologisk materiale fra mennesker eller helseopplysninger, må godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Alle kliniske studier som involverer legemidler må i tillegg godkjennes av Statens legemiddelverk

Vi har for tiden pågående langtidsstudie på CGRP hemmeren, Aimovig.

Når vi starter opp med nye studier vil vi informere om dette på våre nettsider.