Bedriftsrådgivning

Volvat bedrift tilbyr rådgiving innenfor en rekke ulike områder. Alle våre bedriftskunder vil ha tilgang til våre rådgivende tjenester.

Volvat Bedrift består av følgende fagpersonell:

• Bedriftsleger/spesialister i arbeidsmedisin
• Bedriftssykepleiere
• Yrkeshygienikere/ingeniører
• Bedriftsfysioterapeuter
• Fysioterapeuter
• HMS-rådgivere
• Psykologer
• Jordmor

Arbeidsmiljø

Å arbeide er generelt bra for helsen vår, og gir blant annet muligheter for personlig utvikling og sosialt fellesskap. Arbeidsmiljøloven pålegger bedriftene å sikre et arbeidsmiljø som både gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og som gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon. Alle norske bedrifter er pålagt å drive et systematisk HMS-arbeid der et godt arbeidsmiljø er målet. Volvat Bedrift kan bistå bedriftene i dette arbeidet.

Kartlegging og oppfølgning av psykososialt arbeidsmiljø

Volvat Bedrift kan bistå bedrifter med kartlegging av psykologiske og sosiale faktorer i arbeidsmiljøet gjennom elektroniske spørreundersøkelser og oppfølgning av dette. Vi kan benytte standardiserte metoder eller tilpasse undersøkelsen etter bedriftens behov.

Rådgivning og oppfølgning av sykefravær

Volvat Bedrift kan bistå i gjennomgang og utvikling av sykefraværsrutiner i bedriften. Gjennom analysering av sykefraværsstatistikk, både på organisasjons- og avdelingsnivå, kan vi i samarbeid med bedriften komme fram til forebyggende tiltak for å redusere sykefravær.

Volvat kan tilby støtte/avklaringssamtale og kunne gi råd om tilretteleggingstiltak for den sykemeldte eller den som står i fare for å bli sykemeldt. Vi vil bistå ved oppfølging av sykemeldte gjennom rådgivning og deltakelse på oppfølgingsmøter i enkeltsaker hvor ansatte har hyppig korttidsfravær og/eller ved langtidsfravær. Dette inkluderer å komme med forslag til tiltak i oppfølgingsplan og ved behov delta på dialogmøter.

Dersom personer som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt, har behov for individuell oppfølging hos psykolog vil vi raskt kunne tilby timer til dette. Våre psykologer kan bistå med veiledning, rådgivning og/ eller terapi. Vi har også psykiater hos oss dersom det er behov for vurdering av f.eks medikamentell behandling.

Fysioterapeuten vil ved behov kunne utføre arbeidsplassvurderinger, funksjonsvurderinger og utføre tilrettelegning av arbeidsplassen. Vi har et eget akuttilbud for medarbeidere som har muskel- og skjelettplager og kan tilby prioritert tilgang til undersøkelse og behandling hos Volvats fysioterapeuter og manuellterapeuter. Vi tilbyr også psykomotorisk fysioterapi som et ledd i sykefraværsarbeidet

For gravide arbeidstakere har vi erfaring med at tidlig avklaringssamtale med den ansatte, den ansattes leder og jordmor fra bedriftshelsetjenesten kan gi et godt utgangspunkt for å tilrettelegge individuelt og følge opp den gravide. Dette kan bidra til å øke nærværet til den gravide arbeidstakeren.

Volvat har lang erfaring med at tverrfaglig samarbeid er et viktig element for å finne hensiktsmessige tiltak og løsninger i arbeidssituasjonen for den ansatte.

Ergonomi og muskel- og skjelettplager

Erfarne fysioterapeuter som kan bistå med både forebygging og behandling.


Selvrapporterte muskel- og skjelettplager er utbredt i Norge, om lag to av tre svarer at de har vært litt eller mer plaget av muskel- og skjelettplager siste måned.

Forebyggende arbeid muskel- og skjelettplager

Våre fysioterapeuter vil kunne bistå bedriften med kartlegging og opplæring i ergonomi med mål om å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Vi vil kunne bistå i det systematiske arbeidet til bedriften gjennom bistand i ergonomiske risikokartlegginger og med utarbeidelse og gjennomføring av tiltak.

Økt kunnskap om muskel- og skjelettplager hos ansatte og ledere vil legge til rette for at det er enklere å leve med helseplager og fungere bedre i arbeidslivet. Vi kan bistå bedriften i utarbeidelse av e-læring for ansatte – dette sikrer økt kunnskap og dermed økt felles forståelse av håndtering av muskel- og skjelettplager.

Økt kunnskap har sammen med tidlig utredning og avklaring vist seg å ha effekt på sykefravær i flere norske studier.

Ergonomiske risikovurderinger og arbeidsplassvurderinger

Volvats fysioterapeuter kan bistå i ergonomiske risikovurderinger og utføre individuelle arbeidsplassvurderinger. I samarbeid med bedriften vil man gjennom kartlegging bistå bedriften i å vurdere den mekaniske eksponeringen og bistå med å komme med forslag til risikoreduserende tiltak.

Individuelle arbeidsplassvurderinger kan benyttes som forebyggende tiltak for alle ansatte eller som tiltak for ansatte som står i fare for eller er sykemeldt. Vurderingen gir arbeidstakerne økt forståelse av ergonomisk risiko og økt kunnskap om forebygging av plager enten om det dreier seg om tung manuell håndtering eller ensidig pc arbeid.

Fysioterapeuten kan bistå i rådgivning omkring ergonomiske hjelpemidler, tilleggsutstyr og møbler.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.