Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som kan gi episoder med pustevansker. Symptomene forandrer seg gjennom hele livet, og kan variere i alvorlighetsgrad. Er du usikker på om du har astma, kan du ta astmatest hos oss. 

 • Astma forekommer i opptil 10 % av befolkningen, og noe hyppigere hos barn
 • Målet med behandling av astma er å forebygge anfall med pustevansker og redusere symptomer ved eventuelle anfall
 • Hvis man får riktig behandling, er det som regel god prognose ved astma
 • Omtrent halvparten av barn med mild astma blir kvitt tilstanden når de når puberteten, men noen kan få det tilbake i voksen alder
 • Voksne med moderat til alvorlig astma, har økt risiko for å utvikle KOLS uten riktig behandling, særlig blant røykere 

Kronisk betennelse i luftveiene

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene med tilbakevendende episoder av pustevansker. En vedvarende inflammasjon i luftveiene fører til at de blir overfølsomme og trekker seg sammen, slik at man får trangere luftveier, hovne slimhinner og økt sensitivitet og slimproduksjon.

Dette kan gi symptomer som pustevansker, hosteanfall, kortpustethet og en hvesende pusting. 

Astma kan oppstå i alle aldre, og tilstanden varierer i alvorlighetsgrad med både gode og dårlige perioder. Noen merker så vidt symptomer på astma, mens andre er sterkt preget og opplever at det kan være til hinder for daglige aktiviteter. Astma kan i de verste tilfeller føre til livstruende astmaanfall.

Symptomer på astma

Sykdomsforløpet for astma varierer i stor grad, fra svært lette symptomer eller kun symptomer ved trening, til alvorlige og hemmende symptomer som kan grense til livsfarlige.

Tegn og symptomer på astma kan være: 

 • Kortpustethet
 • Hoste
 • Tetthet eller smerter i brystet
 • Søvnproblemer forårsaket av kortpustethet, hoste eller tung pust
 • Utmattelse eller trøtthet
 • Hoste- eller hvesende pusteanfall som forverres av luftveisvirus, som forkjølelse eller influensa
 • Økt slimproduksjon og opphopning av slim i luftveiene
 • Hvesing ved utpust. Et vanlig tegn på astma hos barn
 • Redusert aktivitetsnivå, spesielt hos barn

Kan jeg bli kvitt astma?

Astma kan ikke helbredes, men symptomene kan kontrolleres og behandles. Det er vanlig at astma utvikler og forandrer seg over tid. Derfor er det viktig med kontinuerlig oppfølging hos lege, slik at man kan justere behandling og medisiner deretter.  

Utredning av astma

Ved mistanke om astma er en grundig utredning svært viktig for prognosen. Dette innebærer en kartlegging av allergier og mulige medvirkende faktorer i hjemmet/omgivelsene, og en måling av lungefunksjon med og uten anstrengelse. 

Årsaker og utløsende faktorer til astma

Det er ikke helt klart hvorfor noen mennesker får astma og andre ikke, men det skyldes sannsynligvis en kombinasjon av arv og miljø. 

 • Arv – Astma kan være arvelig, og er tett linket til allergi og atopisk eksem. Jo flere i nærmeste familie som har astma og atopisk eksem, jo større sannsynlighet er det for at barnet utvikler samme plager.
 • Røyking – Røykere har større sannsynlighet for å utvikle astma. De som blir utsatt for passiv røyking kan medvirke til utvikling av astma.
 • Inneklima og luftforurensing – Hvis man blir eksponert for luftforurensning som støv, røyk eller kjemiske gasser, så kan dette trigge et anfall.
 • Allergier – For noen det allergener som forårsaker anfallet – for eksempel pollen eller mugg. Hvis man blir eksponert for ulike stoffer som utløser allergi, kan det også utløse astma. Disse astmautløserne er forskjellige fra person til person.
 • Bomiljø – Hvis du bor i en bolig med muggsopp eller husstøvmidd, kan det føre til utvikling av astma. 
 • Luftveisinfeksjoner – Enkelte former for luftveisinfeksjoner som RS-virus eller Rhinovirusinfeksjon kan utløse astma. Dette kalles for infeksjonsutløst astma eller forkjølelsesastma, og er særlig vanlig hos barn.
 • Kald luft – Luftveiene blir overfølsomme av kald luft, og kan derfor forverre astma.
 • Arbeidsbetinget astma – Hvis man blir utsatt for stoffer som irriterer lungene i jobben sin, er det mulig å utvikle arbeidsrelatert astma over tid.
 • Hard trening – For noen kan trening med høy intensitet utløse astma - særlig når luften er kald og tørr. Dette kan øke risikoen for anstrengelsesutløst astma.

Astma hos barn

Astma forekommer i opptil 10 % av befolkningen, og noe hyppigere hos barn. Sykdomsforløpet for astma varierer i stor grad, fra svært lette symptomer eller kun symptomer ved trening, til alvorlige og hemmende symptomer som kan grense til livsfarlige.

I mange tilfeller vokser barn fra seg astma før voksen alder, mens andre opplever varierende, men vedvarende symptomer gjennom hele livet. I sjeldne tilfeller, særlig hos de som røyker, utvikler astmaen seg til KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Astma hos voksne

De fleste utvikler astma i løpet av barndommen, men i enkelte tilfeller utvikler den seg i voksen alder. Leger er ikke helt sikre på hvorfor astma utvikler seg i voksen alder hos enkelte, men visse faktorer kan forårsake astma. Disse faktorene kan være eksponering for kjemikalier eller irriterende stoffer på arbeidsplassen, eller luftforurensning som støv og røyk.

En annen mulig årsak er allergi. Ulike former for allergener kan fremprovosere og utløse astmasymptomer. De vanligste allergenene er sigarettrøyk, støv, pollen og mugg.

Ulike typer astma

Det er ikke bare symptomene som varierer fra person til person, men årsaken til hvorfor vi utvikler astma er også personavhengig. Derfor kan man kategorisere astma i ulike grupper, avhengig av hva som har forårsaket den.

Allergisk astma

Allergisk astma er den vanligste formen for astma. Den utløses når man puster inn allergener som pollen, støvmidd eller mugg. Når man har allergisk astma er luftveiene ekstra følsomme for disse allergenene. Immunforsvaret overreagerer når man puster dem inn, og fører til at luftveiene strammer seg.

Det er ikke bare allergener som kan utløse astmaanfall for de med allergisk astma. Ulike typer røyk (fra sigaretter, peis, stearinlys og liknende), luftforurensning, kald luft, trening i kald luft, sterke lukter og parfyme kan også være triggere.

Yrkesrelatert astma

Astma er yrkesrelatert når den blir utløst eller forverret grunnet eksponering av kjemikalier eller stoffer i arbeidsmiljøet. Astmasymptomene kan utvikle seg kort tid etter eksponering, eller måneder, til og med år, etter at man har blitt eksponert. Opplever man at astmasymptomene avtar i ferier og helger, tyder dette på at man har yrkesrelatert astma.

Stressrelatert astma

Når man er stresset kan man oppleve at astmasymptomene blusser opp. Det fører til at man blir mer følsom for astmautløsere, slik som pollen, fuktighet, og kald eller tørr luft. Det å leve med astma kan også oppleves som stressende – som igjen er med på å forverre situasjonen.

Treningsrelatert astma

Personer som har treningsrelatert astma vil oppleve at luftveiene blir trange under anstrengende trening. Det fører til kortpustethet, tungpustethet, hoste og andre symptomer under eller etter intensiv trening.

Utredning og behandling av astma

Atsmadiagnosen stilles på grunnlag av typiske funn under legeundersøkelsen, symptomer og måling av lungefunksjon hos ungdom og voksne, samt større barn. Våre spesialister går nøye gjennom sykehistorikk, hvor lenge symptomer har vart og hvordan de har utartet seg. Vi går også gjennom mulige triggere for din astma, slik at vi kan ta hensyn til det når vi lager en behandlingsplan. 

Siden pasienter med astma ofte har trange luftveier og redusert luftstrøm (obstruksjon), må vi også måle lungekapasiteten for å stille en astmadiagnose. Det gjør vi gjennom en lungefunksjonstest, kalt spirometri. Denne undersøkelsen måler hvor mye luft vi puster ut og hastigheten på denne luftstrømmen. På denne måten får vi verdifull informasjon og innsikt i lungenes funksjon. 

Medisiner mot astma

Et viktig prinsipp i behandling av astma er å tilpasse behandlingsplanen individuelt for hver pasient, som gir færrest mulige begrensinger og plager i hverdagen.

Det finnes en rekke gode medisiner og behandlinger for astma, samt gode forebyggende tiltak. Det vanligste er korttids- og langtidsvirkende inhalasjonspreparater og eventuelt medisiner mot allergi. 

De viktigste medisinene i behandling av astma er:

 • Legemidler som utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Noen kan man ta regelmessig, mens andre tas kun ved astmaanfall eller andre symptomer.
 • Legemidler som demper irritasjon eller betennelse i slimhinnen i luftveiene. Disse må tas fast og skal behandle hovedårsaken til astmaplagene.

Målet med behandling er å forebygge nye astmaanfall og redusere symptomer ved et eventuelt anfall, slik at du kan leve så normalt som mulig med en så normal lungefunksjon og fysisk yteevne som mulig. 

Prognose ved astma

For de aller fleste med astma er prognosene gode ved riktig oppfølging av leger og spesialister på astma og rett medisinering. Mange bruker medisinen sin på feil måte, og derfor er det viktig at man får god opplæring og er sikker på at man bruker astmamedisin og inhalator på riktig måte. Dette er helt avgjørende for effekten av behandling. 

Det er viktig at man følger behandlingsplanen og tar medisinene etter legens anbefalinger, selv om du føler deg frisk. Det er vanlig at astmasykdom endrer seg over tid med varierende symptomer, og derfor bør man dra på regelmessige kontroller hos legen sin som kan justere medisineringen ved behov og vurdere om behandlingen er tilstrekkelig. 

Ved forverring av symptomer anbefales det å oppsøke legehjelp. 

Hva kan du gjøre selv ved astma?

I tilegg til at du følger en individuelt tilpasset behandlingsplan fra legen og tar nødvendige medisiner, er det også viktig at du innfører gode tiltak i hverdagen og unngår faktorer som kan utløse et astmaanfall. 

 • Slutt å røyke: Unngå å utsette deg selv for passiv røyking hvis mulig og hvis du røyker, må du slutte. Be andre røykere rundt deg om å ta hensyn. 
 • Unngå triggere: Prøv å unngå forhold du mistenker kan trigge symptomer, som f.eks. passiv røyking, kald luft, parfyme, pollen eller husdyr.
 • Tren regelmessig: Regelmessig i fysisk aktivitet bedrer lungefunksjonen.
 • Hold oversikt over symptomer: Det kan være lurt å føre en dagbok for å følge med på utviklingen av symptomer og effekten av medisiner. 
 • Oppsøk legehjelp hvis du er usikker: Hvis du ikke er sikker på at du tar medisinen riktig, opplever bivirkninger eller forverring av symptomer, er det viktig at du tar kontakt med lege for oppfølging. 

Få hjelp med astma

Du kan få utredning og behandling av astma, KOLS og andre lungelidelser hos våre dyktige spesialister. 

Volvat har erfarne allmennleger, barneleger, astmaleger og lungespesialister som kan bistå deg gjennom hele forløpet fra utredning, forebygging, behandling og oppfølging av din astma.

Bestill konsultasjon hos allmenn-/barnelege eller lungespesialist

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.